Informacje dla Autorów

Prosimy o przygotowanie artykułu oraz przesłanie wymaganych dokumentów zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję kwartalnika Food Science na adres: redakcja@foodscience.pl.

Manuskrypt (w jednej wybranej wersji językowej – polskiej lub angielskiej) powinien być przygotowany w formie elektronicznej z zastosowaniem poniższych wytycznych.

Tytuł pracy (w obu wersjach językowych – polskiej i angielskiej) powinien być zwięzły. Dopuszcza się dodanie podtytułu. Po tytule należy podać nazwiska autorów, z pełnymi imionami oraz instytucje, w których autorzy są zatrudnieni. Niezbędne jest wskazanie autora wiodącego oraz jego adresu mailowego do korespondencji oraz numeru telefonu. Numer telefonu nie będzie publikowany i będzie służył jedynie do kontaktu redakcji z Autorem wiodącym reprezentującym pozostałych Autorów.

Streszczenie (w obu wersjach językowych) powinno zawierać 150-250 słów. W streszczeniach prac oryginalnych konieczne jest zachowanie kolejności: wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski. Poszczególne sekcje nie muszą być tytułowane w/w określeniami.

Słowa kluczowe (w obu wersjach językowych) – nie więcej niż 7 słów kluczowych, bezpośrednio związanych z tematyką manuskryptu.

Tekst powinien być napisany w sposób poprawny językowo, zwięzły i komunikatywny. Nie może zawierać elementów żargonu laboratoryjnego, zawodowego oraz języka potocznego.  Dla wydzielenia merytorycznie zwartych partii materiału należy stosować rozdziały i akapity. Numeracja rozdziałów/podrozdziałów powinna być następująca: 1; 1.1, 1.1.1 etc. Po tytułach rozdziałów i podrozdziałów nie stawiamy kropki. Praca powinna być zakończona krótkim podsumowaniem. Kolejne strony należy ponumerować, zaczynając od strony tytułowej.

Objętość manuskryptu, nie powinna przekraczać sześciu stron maszynopisu.

Układ pracy:

  1. Strona tytułowa – tytuł pracy
  2. Streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim
  3. Streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w języku angielskim
  4. Tekst manuskryptu:
  5. Prace oryginalne: wprowadzenie (wraz z celem pracy), materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, ewentualne podziękowania lub informacje o grantach lub źródłach finansowania pracy, piśmiennictwo.
  6. Prace poglądowe: wprowadzenie, podtytuły dla poszczególnych podrozdziałów, podsumowanie, ewentualne podziękowania lub informacje o grantach lub źródłach finansowania pracy, piśmiennictwo.

Skróty, symbole i jednostki itp. Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane i powszechnie stosowane skróty. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu opatrzone opisem, po którym skrót występować będzie w nawiasie tj. podstawowa przemiana materii (PPM), Irritable Bowel Syndrome (IBS). Nie należy stosować skrótów w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne są również powszechnie używane inne jednostki (l, min, h, °C, Da, cal). Nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą tj. salmonella (Salmonella enterica).

Cudzysłów przylegając ma bezpośrednio do obejmowanego tekstu, należy stosować cudzysłowy drukarskie tj. „” (początkowy położony na dole, końcowy na górze)

Ryciny (wykresy, diagramy, rysunki, wzory chemiczne, fotografie kliniczne, zdjęcia inne) należy oznaczyć kolejnymi numerami, zgodnymi z kolejnością zamieszczania. Każda forma graficzna powinna mieć swoje odniesienie w tekście. Podpisy pod rycinami np. Ryc. 1. Przykład tytułowania ryciny powinny być wstawione bezpośrednio w proponowanym przez autorów miejscu manuskryptu, czcionka pogrubiona, tekst nagłówka wyrównany do lewej strony, bez kropki na końcu zdania. Ryciny mogą być kolorowe lub monochromoatyczne. Ryciny powinny być wykonane z wykorzystaniem ogólnie dostępnych narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel lub edytorów specjalistycznych, np. Corel Draw, Statistica, MATLAB, Designer. Wzory chemiczne należy kreślić przy użyciu odpowiednich edytorów, np. ChemWindow, Isis Draw.

Zdjęcia powinny być wysokiej jakości; redakcja zastrzega sobie prawo decyzji odnośnie akceptacji zdjęcia do druku. Jeżeli ryciny zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu z jakiego źródła pochodzą. Ryciny przesłane powinny być w osobnym pliku, w formacie JPG lub TIFF. Jeżeli w artykule znajdują się zdjęcia, to należy je umieścić jako osobne pliki w formacie TIFF lub JPG w rozdzielczości nie gorszej niż 300 dpi.

Tabele – Tekst tabeli powinien być pisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 11 pkt., odstęp między wierszami tekstu w tabeli pojedynczy. Należy unikać dzielenia tabel między strony, jeśli jednak zajdzie potrzeba podziału, dla nagłówka tabeli należy włączyć Powtarzanie nagłówków wierszy. Nagłówki tabeli nad tabelą – czcionka pogrubiona, tekst nagłówka wyrównany do lewej strony, bez kropki na końcu zdania. Tab. 1. Przykład tytułowania tabeli

Piśmiennictwo należy cytować systemem vancouverskim (ang. Vancouver System) podając w tekście kolejne numery w nawiasach kwadratowych (np. [1, 2]), zgodnie z kolejnością zamieszczania. Informacje nieopublikowane można przytaczać podając źródło informacji w tekście (w nawiasie). Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać:

Czasopisma: Nazwiska i inicjały imion autorów. Tytuł artykułu. Skrót tytułu czasopisma. Rok publikacji, Numer tomu (ew. numer zeszytu), numery stron.

Książki: Nazwiska i inicjały imion autorów (książki lub rozdziału). Tytuł rozdziału. [w:] Tytuł książki. Nazwiska i inicjały imion redaktora (red). Wydawnictwo, Miejsce wydania Rok: Numery stron.

Przykłady:

  1. Petersen R, Reihold W. New development in silicones. Cosmet &Toil. 1997;112(8):65-70.
  2. Smith E, Gray SD, Bereth S, Look V. Frequency and effects of teachers’ voice problems. J Voice. 1997;11(1):81-87.
  3. Kawiak J, Warchoł J i wsp. Transport przez błony biologiczne. [w:] Podstawy cytofizjologii. Kawiak J, Olszewska M, Warchoł J (red). PWN Warszawa 1995:79-91.

Wymagania edytorskie:

Czcionka Times New Roman: Tytuł pracy 14pkt – pogrubiona. Nazwiska i afiliacje autorów oraz tekst manuskryptu 12 pkt, interlinia 1,5. Marginesy (wszystkie) 2cm. Tytuły podrozdziałów – czcionka 12 pkt – pogrubiona.

Tekst wyjustowany – Sposób justowania powinien być stosowany konsekwentnie w skali wszystkich akapitów manuskryptu. Odstępstwem mogą być wyróżnienia w postaci cytatów. W przypadku justowania tekstu jednocześnie do obu marginesów, pierwszy wiersz akapitu (tzw. wiersz akapitowy) może nadal posiadać wcięcie akapitowe, natomiast ostatni wiersz akapitu (tzw. wiersz końcowy) zazwyczaj jest justowany nadal tylko do jednego z marginesów.

Dodatkowe informacje:

Jeżeli badania były finansowane ze źródeł zewnętrznych można podać ich źródło finansowania zgodnie z wymaganiami instytucji finansującej.

Warunkiem przyjęcia pracy do recenzji jest przesłanie również podpisanego Oświadczenia dla autora/autorów publikacji.